ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา (ทีพีไอเอส)

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา (ทีพีไอเอส)

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยื่งว่าทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานและเข้าใจถึงโรงเรียนมากยิ่งขึ้น. โรงเรียนของเรามีความผสมผสานของเชื้อชาติที่หลากหลายอย่างแท้จริง, มีความเคารพ และความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี. โรงเรียนของเราอยู่ในจุดศูนย์กลางของความหลากหลายทางด้านสังคม และทางโรงเรียนได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านได้มีความมั่นใจในระบบของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนาเป็นศูนย์กลางของชุมชนอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งกำลังเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว  เมื่อท่านเดินไปรอบๆ บริเวณโรงเรียน ท่านจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปรียบเสมือนครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความเป็นมิตรจากคุณครูที่แสดงออกถึงการรู้จักและเข้าใจนักเรียนของเขาเองจนท่านอดที่จะยิ้มไม่ได้เลยทีเดียว

ด้วยโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันกับชุมชนท้องถิ่นโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ในด้านการกีฬา, ศิลปะ, ดนตรี, การแสดงและทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน     

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนานาชาติอย่างแท้จริงเนื่องจากเรามีนักเรียนต่างชาติ จากทุกมุมโลกมารวมอยู่ด้วยกัน ดังนั้นจึงไม่ยากเลยที่จะปลูกฝังการมีจิตสาธารณะเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความหลากหลายในขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ให้ความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน นี่คือสิ่งที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ในยุคโลกาภิวัตน์นี้

โรงเรียนของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เน้นตามหลักวิชาการของหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์และยังประยุกต์ให้ผสมผสานกับคุณค่าของวัฒนธรรมเอเชีย คำขวัญของเราคือ “มุ่งมั่นให้ดีที่สุด” และปรัชญานี้ยังเชื่อมโยงไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและคุณครูที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนของเราเป็นการศึกษาอันดับหนึ่งให้ได้

โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนาจะไม่เพียงแต่มุ่งเน้นทุกด้านตามหลักวิชาการเท่านั้น แต่เราได้เชื่อมโยงไปยังกิจกรรมการศึกษานอกระบบ, การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการบริการชุมชน  วิธีการของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง ค้นหาตัวตนที่แท้จริงและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อมและสังคมด้วยสภาวะจิตใจที่แข็งแกร่ง เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าที่จะเรียนรู้และทดลองสิ่งต่างๆ โดยไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลว

พันธกิจ

มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการค้นพบศักยภาพที่แท้จริงแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต

หลักสูตรการเรียนรู้

การศึกษาในหลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักรกับมุมมองของโลก ซึ่งมี 6 องค์ประกอบที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างการดูแลเอาใจใส่บุคคลให้มีความยืดหยุ่นที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์ คือ

  • วิชาการ – โปรแกรมด้านวิชาการที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
  • กิจกรรม – กิจกรรมที่มีความหลากหลายโดยจะรวมศิลปะ, กีฬา, ความเป็นผู้นำและชมรมต่างๆ
  • การศึกษานอกห้องเรียน – การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในโลกแห่งความจริง เป็นความท้าทายในการสร้างความเป็นผู้นำและความยืดหยุ่นในการร่วมงานกับผู้อื่น
  • การเรียนรู้ตลอดชีวิต – การศึกษาด้านคุณลักษณะและทักษะชีวิตเพื่่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความท้าทายของแต่ละบุคคลในสังคมที่ต้องเผชิญในช่วงวัยหนุ่มสาว
  • บริการชุมชน – เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนในการประสานงานกับคนอื่นๆ เพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือในชุมชนท้องถิ่น
  • การเป็นพลเมืองโลก – เรียนรู้วัฒนธรรมที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้

ภาพรวมของหลักสูตร

จุดเด่น

การเรียนการสอนมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของเด็กนักเรียนเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้แก่นักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะเริ่มจากช่วงชั้นปฐมวัยโดยใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่น การแนะนำและจะค่อยๆ กลายเป็นแบบแผนมากขึ้นในระดับประถมศึกษาบทเรียนที่มีการวางแผนให้มีมุมมองที่น่าสนใจและการมีส่วนร่วม ขณะที่เมื่อก้าวเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนเฉพาะวิชาโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ล่ะสาขาวิชาตามหลักสูตรที่นักเรียนสนใจ

ความมุ่งหวัง

นักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนาจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการทุกสาขาวิชา  อีกทั้งการเรียนรู้ส่วนใหญ่ด้วยการตั้งคำถามตามความสำคัญกับการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายเพื่่อที่จะสร้างขีดความสามารถของนักเรียนให้ใช้เหตุและผลรวมถึงการมีอิสระในการคิด วิเคราะห์ในแง่มุมที่แตก่างกัน

ส่วนบุคคล

คุณครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนและจัดการบ้านโดยคำนึงถึงความแตกต่างกันระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างมีขอบเขตให้แก่นักเรียนตามหลักวิชาการและบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

ระดับโลก

เป็นการปลูกฝังการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลทั้งหลักสูตรและในทุกรายวิชาด้วยการใช้แนวความคิดต่างๆ จากในระดับประเทศให้กลายเป็นระดับโลกหรือระดับสากลในที่สุด

ท้องถิ่น

ภาษาไทยยังเป็นปัจจัยสำคัญของหลักสูตรที่จะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนของเรา นักเรียนที่ที่สนใจเรียนรู้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาไทย  ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยสามารถเลือกที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยไทยต่อไปได้หากพวกเขาต้องการ  ภาษาจีนก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาหน้า โดยเริ่มจากระดับชั้นเยียร์  3 เป็นต้นไป